POMOC OBYWATELOM URAINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje,  że realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Osoby z terenu gminy Łączna,  zapewniające Obywatelom Ukrainy ( którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi) zakwaterowane i wyżywienie mogą ubiegać się o świadczenie w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku w GOPS w Łącznej, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia za zgodą Wojewody może zostać przedłużony.

Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej legalnie w okresie od 24 lutego 2022r. i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje zgodnie z ustawą, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności

na pokrycie wydatków na żywność, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W/w świadczenie przyznawane jest w pierwszej kolejności.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w GOPS

w Łącznej  Kamionki 60.

Więcej informacji pod numerem telefonu GOPS w Łącznej: 41 25-48-479.

 

Wzór wniosku do pobrania (aktywny pdf)