ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-11/2022- aktualizacja z dnia 12.07.2022

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

11 ŚRODKI CZYSTOŚCI