Dodatek węglowy – Nowelizacja

W nawiązaniu do znowelizowanej przez Sejm RP w dniu 15.09.2022 ustawy o dodatku węglowym, informujemy, że niektóre zmiany mogą mieć istotne znaczenie dla załatwienia Państwa wniosku. Art. 52 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma stanowić, że: „Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych (…) stosuje się przepisy
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

– wprowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania

– wydłużenia terminu załatwienia wniosku do dwóch miesięcy

– korekty deklaracji źródeł ciepła złożone po 11 sierpnia 2022 do centralnej ewidencji emisyjności budynków nie będą uwzględniane, a złożone wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrzone na podstawie złożonej deklaracji do 11 sierpnia 2022.

Powyższe zmiany nie będą wymagały od Państwa złożenia nowych wniosków.

Informujemy, że ww. zmiany przepisów spowodują jednak potrzebę powtórnej analizy dużej ilości wniosków, co może wydłużyć terminy zakończenia prowadzonych postępowań.