Diagnoza zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Łączna

Szanowni Państwo!

Zespół Interdyscyplinarny zwraca się do Was z prośbą o udział w badaniu na temat przemocy domowej. Organizacja tych badań zapewnia wszystkim uczestnikom anonimowość i gwarancję poufności uzyskanych wypowiedzi. Prosimy o szczere wypowiedzi i przemyślane opinie. Lepiej odmówić odpowiedzi na jakieś trudne pytanie niż podawać nam nieprawdziwe stwierdzenia. Prosimy o zaangażowanie kilku minut swojego czasu i indywidualne wypełnienie tej ankiety. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz oraz będą stanowiły podstawę do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Łączna na lata 2024-2030.

Dziękujemy

Link do ankiety:

https://forms.office.com/e/gdV2Kk62Pd

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością „ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ma na celu zapewnienie dostępności usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dofinansowanie: 141.470,00 zł

Całkowity koszt: 141.470,00 zł

Data podpisania umowy: luty 2024

Dodatek Osłonowy

 

   DODATEK OSŁONOWY

w  2024 roku.

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpoznawane.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.


Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego.

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

WIGILIA

            W dniu 19.12.2023 roku w Gminnej Bibliotece publicznej w Łącznej odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych z terenu Gminy Łączna. Organizatorami spotkania wigilijnego był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej oraz Gminna Biblioteka w Łącznej.
W spotkaniu wigilijnym uczestniczyły władze Gminy,  Wójt Gminy Łączna Pan Romuald Kowaliński, radni i sołtysi, dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej z nauczycielami
i Dyrektorem Szkoły, Panią Jolanta Żaczek oraz Wikariusz Parafii Łączna ks. Piotr Roch, a przede wszystkim licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Łączna.

            Zebranym gościom życzenia świąteczne złożyli Wójt Gminy Łączna pan Romuald Kowaliński,  Dyrektor Gminnej Biblioteki w Łącznej Pani Beata Kołda , kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Pani Monika Marcisz.  Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej wystąpiły z programem artystycznym, a harcerze przekazali betlejemskie światełko pokoju. Następnie wikariusz parafii Łączna odczytał ewangelię o narodzeniu Jezusa oraz złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

            Zorganizowana Wigilia była dla wielu osób możliwością spotkania dawno niewidzianych znajomych, przyjaciół, sąsiadów. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom,
a wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek wprowadziło zgromadzonych w nastrój świąteczny.

 

            Serdeczne podziękowania kierujemy wszystkim zaangażowanym w organizacje tego świątecznego spotkania.

Podziękowania

     PODZIĘKOWANIA

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej serdecznie dziękuje Kibicom Korony Kielce FC Północ za przekazanie paczek świątecznych dla dzieci z Gminy Łączna w ramach organizowanej przez nich akcji „Mikołaj jest z Północy”.

            Jest nam niezmiernie miło, że nasza Gmina została wyróżniona i w tym roku po raz pierwszy uczestniczyliśmy w tej szlachetnej akcji.  Przekazane paczki były dla wszystkich wielką niespodzianką i radością, o czym świadczyły łzy wzruszenia i uśmiechy na twarzy.

            JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY!