ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-6/2022

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w ramach postępowania pn. „Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych” w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020).


6 ŚRODKI CZYSTOŚCI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
nr 9.2.1-5/2022

Zamawiający Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”  została wybrana oferta firm:

Część 1 Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby zajęć kulinarnych

Sklep Wielobranżowy Sebastian Łukasik Łączna 53B, 26-140 Łączna, oferowana cena brutto 44 174,00 zł brak spełnienia aspektu społecznego. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów 95.

Część 2 Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby funkcjonowania świetlic

OfficEco TOMASZ ZIĘTKOWSKI Parszów ul. Złotoglin 64, 27-215 Wąchock, oferowana cena brutto 15 516,00 zł brak spełnienia aspektu społecznego. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów 95.

Informacja o roztrzygnięciu

Informacja

INFORMACJA

 I rata dodatku osłonowego  

( wnioski ze stycznia)

będzie wypłacana dnia 29 marca 2022 roku na rachunki bankowe

oraz w kasie Urzędu Gminy w Łącznej w godz. 8.30-13.00

 

II rata dodatku osłonowego

będzie wypłacana dnia 12 kwietnia 2022 roku

według dyspozycji wnioskodawców.

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Łączna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż wydawanie żywności osobom, które uzyskały skierowanie
odbędzie się  w dniach:

26 marzec 2022 (sobota) oraz 28 marzec 2022 (poniedziałek)
w godzinach 9:00 – 14:00

 

Żywność wydawana będzie w magazynie PKPS – Łączna 115

(przy budynku ZGK Łączna)

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-4/2022

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej  zaprasza do składania ofert w postępowaniu pt. Zakup i dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

4 _SPRZĘT KUCHENNY