Zapytanie ofertowe nr 9.2.1-3/2021

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę wyposażenia kuchni” w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zajęcia w świetlicach środowiskowych na terenie gminy Łączna

Zajęcia z języka angielskiego, teatralno- artystyczne, informatyczne oraz poradnictwo rodzinne – z tych i innych form spędzania czasu oraz form pomocy korzystają dzieci, młodzież i dorośli – całe rodziny z terenu gminy Łączna. Wszystko dzięki realizacji projektu  pn. „Wspieramy rodziny w gminie Łączna ”. W ramach projektu Gmina Łączna  wspólnie z GOPS w Łącznej otrzymała blisko 2 mln złotych na poprawę dostępności i jakości usług społecznych na terenie gminy

Dzięki podjętym działaniom w miejscowościach Kamionki, Klonów i Zagórze powstały świetlice środowiskowe. W ramach ich funkcjonowania odbywają się zajęcia:

 • języka angielskiego,
 • informatyki,
 • teatralno- artystyczne,
 • sportowo-ruchowe,
 • kulinarne,
 • kreatywne i plastyczne,
 • integracyjne.

Co więcej, w świetlicach skorzystać można z poradnictwa rodzinnego dla dorosłych (prawnika/ psychologa). Świetlice otwarte są  5 dni w tygodniu prze 4 godziny dziennie w godzinach 15.00 -19.00. W każdej świetlicy pracują wychowawcy współpracujący z instruktorami przeprowadzającymi zajęcia i warsztaty. Ich pracą kieruje kierownik świetlic. Realizacja tak różnorodnej oferty zajęć możliwa jest dzięki zakupowi pomocy takich jak: komputery, tablice multimedialne, pomoce do zajęć z języka angielskiego, teatralno- artystycznych, sportowo-ruchowych.

Projekt „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0040/18-00 z dnia 31.01.2019 przez Gminę Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji: 2019-05-01 – 2022-07-31.

Całkowita wartość projektu: 1 976 113,25 zł.

Z wparcia w ramach projektu do maja 2021r. skorzystało 101 osób.  

OGŁOSZENIE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCZNEJ

INFORMUJE, IŻ W DNIU 2 kwietnia 2021 (WIELKI PIĄTEK)

BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13:00

Informacja

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej.

Termin składania ofert upływa 29.03.2021 r.

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na naszej stronie:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40

Harmonogram wydawania żywności

Wójt Gminy Łączna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż wydawanie żywności osobom, które uzyskały skierowanie odbędzie się wg następującego harmonogramu:

wtorek (9 marca 2021r.):

 • 8:00 – 10:00 Podłazie, Podzagnańszcze
 • 10:00 – 12:00 Zalezianka, Występa
 • 12:00 – 14:00 Czerwona Górka, Jęgrzna

czwartek (11 marca 2021r.)

 • 8:00 – 10:00 Łączna, Stawik, Osełków, Jaśle
 • 10:00 – 12:00 Gózd, Klonów
 • 12:00 – 14:00 Zaskale, Zagórze, Kamionki

Wydawanie żywności odbędzie się w reżimie sanitarnym. Stojąc w kolejce prosimy zachować bezpieczną odległość oraz przestrzegać obowiązku noszenia maseczek.