Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCZNEJ
& 1.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie uchwały nr 19/II/95 Rady Gminy w łącznej z dnia 30.03.1995r. oraz statutu zatwierdzonego uchwałą nr 27/VII/2004 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29.10.2004r.

& 2.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka pełni Wydział Polityki Społecznej w Kielcach.

& 3.
Obszarem działania jest teren Gminy Łączna.

& 4.
Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa o pracownikach samorządowych.

& 5.
W skład Ośrodka wchodzą:
Kierownik
Pracownicy socjalni
Opiekunki nad chorymi w domu


& 6.
Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiafda za prawidłową ich realizację przed Wojtem Gminy w Łącznej oraz przed Wydziałem Polityki Społecznej w Kielcach.

& 7.
Główna ksiegowa GOPS prowadzi obsługę finansowo-księgową.

& 8.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje całą działalność organizatorską w zakresie pomocy społecznej w szczególności odpowiada za:
Diagnozowanie i ocenę potrzeb jednostek, grup lub środowisk wymagających interwencji socjalnej.
Organizowanie i udzielanie pieniężnych świadczeń pomocy społecznej oraz w naturze i w usługach.
Organizowanie działalności w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych.
Współpracę z samorządem mieszkańców w sprawach rozpoznawania i organizacji zaspokajania potrzeb.
Współpracę i koordynację działań na rzecz zaspokojenia potrzeb osób wymagających opieki i pomocy, prowadzone przez organizacje i inne siły społeczne.


& 9.
Do zadań kierownika Ośrodka należy:
Koordynacja i nadzór nad pracą pracowników socjalnych.
Przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej, sporządzanie bilansu potrzeb.
Planowanie środków finansowych na świadczenia pieniężne dla rodzin korzystających z pomocy społecznej.
Ocena problemów społecznych i przedstawienie propozycji i ich rozwiazań.
Analiza i ocena realizacji planu zaspokojenia potrzeb oraz skuteczności świadczonej pomocy.
Podejmowanie z upoważnienia Rady Gminy postanowień i decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń pomocy społecznej.
Wykonywanie Uchwał Rady Gminy.
Przedkładanie sprawozdań z wykonania zadań pomocy społecznej.
Kontrola wewnętrzna w Ośrodku z wykonanych obowiązków pracowników socjalnych, opiekunek domowych.
Współpraca z organizacjami oraz mobilizowanie środowisk lokalnych do działania na rzecz pomocy społecznej.

& 10.
Do zadan pracownika socjalnego należy:
praca socjalna
dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiazywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań
pomoc w uzyskaniudla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy
udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
wspólpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa
inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczacych usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin
współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
kierować się zasadami etyki zawodowej
kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i praw tych osób do samostanowienia
przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę
udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im swiadczeniach i dostępnych formach pomocy
zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwkodobru osoby lub rodziny
podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

& 11.
Do zadań wykonywanych przez opiekunki domowe należy sprawowanie opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, którym taką pomoc przyznano decyzją Ośrodka.

& 12.
Kontrolę wewnętrzną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wykonują osoby upoważnione przez Wojta Gminy.