RODO

Zarządzenie nr 3/2024

z dnia 06.03.2024

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej , Kamionki 60, 26-140 Łączna, nr tel: 41 25 48 668, e-mail: gopslaczna@hot.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń z pomocy
społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej.

 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.

Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń
a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.

3) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
 następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych (RODO);
  • Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku
   z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom
   uprawnionym na podstawie przepisów prawa.