Wspieramy Rodziny

INFORMACJA

GMINA ŁĄCZNA/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCZNEJ oświadcza iż w ramach projektu „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” nr RPSW.09.02.01-26-0040/18 utworzono 64 miejsca w trzech świetlicach środowiskowych w miejscowościach: Kamionki, Klonów, Zagórze.

Miejsca te będą utrzymane co najmniej przez okres trwałości.

 

Harmonogram dyżurów prawnika, psychologa

Harmonogram wrzesień

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W dniu 31.07.2022r. zakończono realizację projektu pt. Wspieramy rodziny w gminie Łączna. Projekt polegał na utworzeniu w miejscowościach Kamionki, Klonów i Zagórze świetlic środowiskowych. Projekt był realizowany w okresie od 01.05.2019r do 31.07.2022r. W ramach realizowanych działań wsparcie otrzymało 126 osób w tym 68 kobiet i 58 mężczyzn. W świetlicach odbywały się zajęcia:

 • języka angielskiego,
 • informatyki,
 • teatralno- artystyczne,
 • sportowo-ruchowe,
 • kulinarne,
 • kreatywne i plastyczne,

Co więcej, w świetlicach skorzystać można było z poradnictwa rodzinnego dla dorosłych i dzieci (prawnika/ psychologa). Projekt był realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0040/18-00 z dnia 31.01.2019 przez Gminę Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Wyjazd edukacyjny do Kina

W dniu 28 czerwca dzieci z świetlic w Zagórzu, Kamionkach i Klonowie wzięły udział w wyjeździe edukacyjnym do Kina w Kielcach. W wyjeździe wzięło udział łącznie 51 osoby.  Po seansie dzieci udały się na obiad.

 

Dla każdego coś miłego

Świetlice środowiskowe na terenie gminy Łączna funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00. Placówki dysponują sprzętem sportowym np. stół bilardowy, piłkarzyki, badmington, piłki siatkowe, nożne, skakanki, hula-hop, itp.), materiałami i grami edukacyjnymi, plastycznymi.  Wyposażone są również w puzzle, klocki, z których dzieci bardzo chętnie korzystają.

Głównym celem placówek jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz nauczenie ich prawidłowego i aktywnego organizowania czasu wolnego. Zadaniem świetlic jest także rozwijanie indywidualnych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach. W placówce podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania z różnych dziedzin kultury, kształtować dobre zachowania w życiu codziennym oraz umiejętność zgodnego przebywania, funkcjonowania i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dodatkowo dzieci uczą się wzajemnej odpowiedzialności za siebie.

Wychowawcy świetlicy zapewniają również pomoc i wsparcie dzieciom, poprzez wspólne spędzanie czasu, gry i zabawy, a przede wszystkim prowadzone podczas nich rozmowy, które służą wspomaganiu rozwoju społecznego, emocjonalnego i psychicznego. Dzieci mają dzięki temu możliwość zaczerpnięcia porad od wychowawców dotyczących bieżących spraw i problemów, na które się napotykają w codziennym życiu.

 

Wakacyjne rozmaitości w świetlicach środowiskowych w gminie Łączna

Choć wakacje dobiegły już końca, pozostawiły w pamięci dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych w Kamionkach, Klonowie i Zagórzu wiele pięknych wrażeń. W okresie letnim młodzi ludzie aktywnie spędzili czas, odkrywając uroki swojej okolicy oraz korzystając z zajęć organizowanych w świetlicach. 

W ramach tych zajęć dzieci i młodzież tworzyły przepiękne prace plastyczne, przygotowywały wspólnie pyszne smakołyki. Dzieci wkroczyły również w ciekawy świat eksperymentów przy użyciu podstawowych domowych produktów spożywczych  i środków czystości. Ponadto brały udział w warsztatach teatralno – artystycznych, informatycznych i zajęciach z j. angielskiego.

Były to bardzo twórcze wakacje spędzone w miłej oraz przyjacielskiej atmosferze, które przyniosły wiele radości i dobrej zabawy dzieciom, młodzieży oraz wychowawcom.

Projekt „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0040/18-00 z dnia 31.01.2019 przez Gminę Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji: 2019-05-01 – 2022-07-31.

Całkowita wartość projektu: 1 976 113,25 zł.

 

WAKACJE W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej infrmuje, iż świetlice środowiskowe w Kamionkach, Klonowie i Zagórzu w okresie wakacyjnym tj . od 28.06.2021-31.07.2021 będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00. 

Skan Zarządzenie 7 2021

 

Dzień dziecka w świetlicach środowiskowych

Zajęcia w świetlicach środowiskowych na terenie gminy Łączna

Zajęcia z języka angielskiego, teatralno- artystyczne, informatyczne oraz poradnictwo rodzinne – z tych i innych form spędzania czasu oraz form pomocy korzystają dzieci, młodzież i dorośli – całe rodziny z terenu gminy Łączna. Wszystko dzięki realizacji projektu  pn. „Wspieramy rodziny w gminie Łączna ”. W ramach projektu Gmina Łączna  wspólnie z GOPS w Łącznej otrzymała blisko 2 mln złotych na poprawę dostępności i jakości usług społecznych na terenie gminy

 Dzięki podjętym działaniom w miejscowościach Kamionki, Klonów i Zagórze powstały świetlice środowiskowe. W ramach ich funkcjonowania odbywają się zajęcia:

 • języka angielskiego,
 • informatyki,
 • teatralno- artystyczne,
 • sportowo-ruchowe,
 • kulinarne,
 • kreatywne i plastyczne,
 •  
 • Co więcej, w świetlicach skorzystać można z poradnictwa rodzinnego dla dorosłych (prawnika/ psychologa). Świetlice otwarte są  5 dni w tygodniu prze 4 godziny dziennie w godzinach 15.00 -19.00. W każdej świetlicy pracują wychowawcy współpracujący z instruktorami przeprowadzającymi zajęcia i warsztaty. Ich pracą kieruje kierownik świetlic. Realizacja tak różnorodnej oferty zajęć możliwa jest dzięki zakupowi pomocy takich jak: komputery, tablice multimedialne, pomoce do zajęć z języka angielskiego, teatralno- artystycznych, sportowo-ruchowych.

Projekt „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0040/18-00 z dnia 31.01.2019 przez Gminę Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji: 2019-05-01 – 2022-07-31.

Całkowita wartość projektu: 1 976 113,25 zł.

Z wparcia w ramach projektu do maja 2021r. skorzystało 101 osób.  

 

Zapytanie ofertowe nr 9.2.1-2/2021

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 9.2.1-2/2021 dotyczącym Dostawa artykułów plastycznych i piśmienniczych oraz środków czystości”

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-2/2021

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2021 w Świetlicach Środowiskowych w Gminie Łączna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz dostawa pomocy do zajęć” w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”, została wybrana oferta:

Dla części 1 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego i komputerowego

AV Multimedia Małysz i Spółka, Sp. J ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce- oferowana cena brutto
18 517,36 zł,  brak spełnienia aspektu społecznego. Oferta otrzymała najwyższa ilość punktów 95.

Dla części 2 Dostawa, pomocy do zajęć z języka angielskiego oraz zajęć teatralno – artystycznych

AV Multimedia Małysz i Spółka, Sp. J ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce- oferowana cena brutto 3 370,59 brak spełnienia aspektu społecznego. Oferta otrzymała najwyższa ilość punktów 95.

Rozstrzygnięcie

Wspieramy rodziny w Gminie Łączna

 

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 9.2.1-1/2021 dotyczącym dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz dostawa pomocy do zajęć w świetlicach środowiskowych w gminie Łączna

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pytania i odpowiedzi do postępowania z dnia 19.02.2021

Świetlice środowiskowe w Łącznej otwarte

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza na zajęcia w świetlicach środowiskowych w ramach projektu Wspieramy rodziny w Gminie Łączna. Świetlice w Kamionkach, Klonowie i Zagórzu są czynne od 15.02.2021r. codziennie w godz. 15.00 -19.00

W ŚWIETLICACH PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI:

•   pomoc w odrabianiu lekcji,

•   zajęcia z języka angielskiego,

•   zajęcia z informatyki,

•   zajęcia teatralno – muzyczne,

WSPARCIE DLA RODZICÓW:

•   spotkania z psychologiem,

•   wsparcie prawnika.

Projekt realizowany w ramach działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

PLAN ZAMÓWIEŃ 2019

PLAN ZAMÓWIEŃ 2020

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE NIECZYNNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje iż od dnia 03.11.2020 świetlice środowiskowe w Łącznej zostają zamknięte do odwołania.

Uzasadnienie
Zgodnie z Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z zapisami § 11a. Do odwołania placówka wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość.

ZMIANA LOKALIZACJI

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

informuje iż uległa zmiana lokalizacji świetlicy środowiskowej w Czerwonej Górce.

Placówka została przeniesiona do budynku w miejscowości Kamionki 5C.

ŚWIETLICE ZNÓW DZIAŁAJĄ

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje iż o 1 czerwca  świetlice

środowiskowe w Czerwonej Górce, Klonowie i Zagórzu znów są czynne.

W ŚWIETLICACH PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI:

 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia z informatyki,
 • zajęcia teatralno – muzyczne,

WSPARCIE DLA RODZICÓW:

 • spotkania z psychologiem,
 • wsparcie prawnika.

Godziny funkcjonowania placówek 9.00-13.00

Świetlice środowiskowe nieczynne

 

W związku z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego  informujemy

iż świetlice środowiskowe na terenie Gminy Łączna będą nieczynne w terminie od 26 marca br. do odwołania.

Świetlice środowiskowe nieczynne

 

W związku z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z epidemią COVID-19 informujemy iż świetlice środowiskowe na terenie Gminy Łączna będą nieczynne w terminie od 12 do 25 marca br.

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY – relacja

NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUN ŚWIETLICY

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Łącznej ogłasza nabór na stanowisko opiekun świetlicy środowiskowej w Klonowie.

Praca na umowę o pracę (1/2 etatu) w okresie od momentu podpisania umowy (grudzień 2019 do 30 kwietnia 2022r.)

Stanowisko pracy będzie współfinansowane w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.
 2. Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z świetlicy.
 3. Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem, wyposażeniem
 4. Współpraca z koordynatorem projektu.
 5. Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć w świetlicy.
 6. Organizowanie działalności administracyjno-gospodarczej, np. prowadzenie dokumentacji świetlicy, składanie zapotrzebowania na zakup określonych materiałów czy narzędzi pracy itp.
 7. Reprezentowanie świetlicy na zewnątrz.
 8. Dbanie o harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę w świetlicy.
 9. Dbanie o ład, porządek i aktualne dekoracje świetlicy.

Zakres Pracy:

Informacja o warunkach zatrudnienia: umowa o pracę ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy: Klonów

Wymagane kwalifikacje:

a) wykształcenie wyższe: – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

– wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytuły egzekucyjnego,

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

−     życiorys(CV),

−     kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje – potwierdzone za zgodność z oryginałem,

−      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

−     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

−     oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

−     oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

−     dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Termin i miejsce składania ofert:

Od 20.11.2019r do 27.11.2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 Łączna.

ŚWIETLICE JUŻ DZIAŁAJĄ, ZAPRASZAMY!

I.   Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

1. Organizacja pracy świetlicy.

– Zapoznanie z regulaminem świetlicy.

– Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.

– Integracja zespołu.

– Poznanie praw i obowiązków świetliczanina.

2.Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

-Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

-Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.

-Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników świetlicy i innych uczniów.

-Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.

– Kształtowanie właściwego stosunku do mienia świetlicowego oraz własności prywatnej.

– Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy.

– Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole.

– Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.

– Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy.

– Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

– Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.

– Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

3. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym.

– Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.

– Pomoc w odrabianiu lekcji.

– Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.

– Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków.

– Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.

– Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.

– Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

4. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

– plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;

– czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w świetlicy (zabawy, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych;

– umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne;

– hobbystycznych;

– sportowo – zabawowych.

5.Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.

– Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.

– Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych.

– Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

6.Edukacja ekologiczna.

– Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.

– Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.

– Udział w akcjach: np. „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” i innych tego typu.

7.Edukacja prozdrowotna.

– Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu).

– Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się). – Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

8.Edukacja czytelnicza i medialna.

– Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.

– Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.

9.Plan zajęć.

Zajęcia relaksacyjne.

Odrabianie pracy domowej.

Gry i zabawy integracyjne.

Zajęcia artystyczne (techniczne, plastyczne, muzyczne, teatralne).

Czytanie ze zrozumieniem.

Zajęcia ruchowe:

-ćwiczenia ogólnorozwojowe,

–  gry i zabawy na świeżym powietrzu

– zabawy na placu zabaw,

– korzystanie z siłowni napowietrznej.

Konkursy, zagadki, krzyżówki, rebusy.

Gry edukacyjne i planszowe.

Zajęcia wynikające z planu świetlicy środowiskowej.

Oglądanie filmów i bajek edukacyjnych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza na zajęcia w świetlicach środowiskowych utworzonych w ramach projektu „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”.

Projekt skierowany jest do: dzieci w wieku od 7 do 16 lat oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem.

Aby wziąć udział w projekcie należy wyplenić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej. Formularz jest dostępny w wersji papierowej w Zespole Szkół w Łącznej w wersji elektronicznej na stronie

http://opslaczna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=35

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany w ramach działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt pn. „Wspieramy rodziny w Gminie Łączna”

W dniu 31.01.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Łączna, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wspieramy rodziny w Gminie Łączna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

W ramach projektu zaplanowano utworzenie trzech świetlic środowiskowych
na terenie gminy w miejscowościach: Zagórze, Klonów i Czerwona Górka. Projekt skierowany jest do: dzieci w wieku od 7 do 16 lat oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem. W świetlicach prowadzone będą zajęcia dla dzieci:

•          pomoc w odrabianiu lekcji,

•          zajęcia z języka angielskiego,

•          zajęcia z informatyki,

•          zajęcia plastyczne,

•          zajęcia kulinarne.

Dla rodziców przewidziano następujące formy wsparcia:

•          spotkania z psychologiem,

•          wsparcie prawnika.

Koszt całkowity projektu: 1 976 113,25 zł

Wartość dofinansowania łącznie: 1 826 133,09 zł, co stanowi 92,41%

– środki europejskie: 1 679 696,26 zł,

– dotacja celowa z budżetu państwa: 146 436,83 zł

Wkład własny Gminy: 149 980,16 zł

Okres realizacji projektu: od 01.05.2019 r. do 30.04.2022

 
 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTUWyjazd edukacyjny do Kina

W dniu 28 czerwca dzieci z świetlic w Zagórzu, Kamionkach i Klonowie wzięły udział w wyjeździe edukacyjnym do Kina w Kielcach. W wyjeździe wzięło udział łącznie 51 osoby.  Po seansie dzieci udały się na obiad.

Dla każdego coś miłego

Świetlice środowiskowe na terenie gminy Łączna funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00. Placówki dysponują sprzętem sportowym np. stół bilardowy, piłkarzyki, badmington, piłki siatkowe, nożne, skakanki, hula-hop, itp.), materiałami i grami edukacyjnymi, plastycznymi.  Wyposażone są również w puzzle, klocki, z których dzieci bardzo chętnie korzystają.

Głównym celem placówek jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz nauczenie ich prawidłowego i aktywnego organizowania czasu wolnego. Zadaniem świetlic jest także rozwijanie indywidualnych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach. W placówce podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania z różnych dziedzin kultury, kształtować dobre zachowania w życiu codziennym oraz umiejętność zgodnego przebywania, funkcjonowania i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dodatkowo dzieci uczą się wzajemnej odpowiedzialności za siebie.

Wychowawcy świetlicy zapewniają również pomoc i wsparcie dzieciom, poprzez wspólne spędzanie czasu, gry i zabawy, a przede wszystkim prowadzone podczas nich rozmowy, które służą wspomaganiu rozwoju społecznego, emocjonalnego i psychicznego. Dzieci mają dzięki temu możliwość zaczerpnięcia porad od wychowawców dotyczących bieżących spraw i problemów, na które się napotykają w codziennym życiu.


Wakacyjne rozmaitości w świetlicach środowiskowych w gminie Łączna

Choć wakacje dobiegły już końca, pozostawiły w pamięci dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych w Kamionkach, Klonowie i Zagórzu wiele pięknych wrażeń. W okresie letnim młodzi ludzie aktywnie spędzili czas, odkrywając uroki swojej okolicy oraz korzystając z zajęć organizowanych w świetlicach. 

W ramach tych zajęć dzieci i młodzież tworzyły przepiękne prace plastyczne, przygotowywały wspólnie pyszne smakołyki. Dzieci wkroczyły również w ciekawy świat eksperymentów przy użyciu podstawowych domowych produktów spożywczych  i środków czystości. Ponadto brały udział w warsztatach teatralno – artystycznych, informatycznych i zajęciach z j. angielskiego.

Były to bardzo twórcze wakacje spędzone w miłej oraz przyjacielskiej atmosferze, które przyniosły wiele radości i dobrej zabawy dzieciom, młodzieży oraz wychowawcom.

Projekt „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0040/18-00 z dnia 31.01.2019 przez Gminę Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji: 2019-05-01 – 2022-07-31.

Całkowita wartość projektu: 1 976 113,25 zł.

WAKACJE W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej infrmuje, iż świetlice środowiskowe w Kamionkach, Klonowie i Zagórzu w okresie wakacyjnym tj . od 28.06.2021-31.07.2021 będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00. 

Skan Zarządzenie 7 2021

Dzień dziecka w świetlicach środowiskowych

Zajęcia w świetlicach środowiskowych na terenie gminy Łączna

Zajęcia z języka angielskiego, teatralno- artystyczne, informatyczne oraz poradnictwo rodzinne – z tych i innych form spędzania czasu oraz form pomocy korzystają dzieci, młodzież i dorośli – całe rodziny z terenu gminy Łączna. Wszystko dzięki realizacji projektu  pn. „Wspieramy rodziny w gminie Łączna ”. W ramach projektu Gmina Łączna  wspólnie z GOPS w Łącznej otrzymała blisko 2 mln złotych na poprawę dostępności i jakości usług społecznych na terenie gminy

 Dzięki podjętym działaniom w miejscowościach Kamionki, Klonów i Zagórze powstały świetlice środowiskowe. W ramach ich funkcjonowania odbywają się zajęcia:

 • języka angielskiego,
 • informatyki,
 • teatralno- artystyczne,
 • sportowo-ruchowe,
 • kulinarne,
 • kreatywne i plastyczne,
 •  
 • Co więcej, w świetlicach skorzystać można z poradnictwa rodzinnego dla dorosłych (prawnika/ psychologa). Świetlice otwarte są  5 dni w tygodniu prze 4 godziny dziennie w godzinach 15.00 -19.00. W każdej świetlicy pracują wychowawcy współpracujący z instruktorami przeprowadzającymi zajęcia i warsztaty. Ich pracą kieruje kierownik świetlic. Realizacja tak różnorodnej oferty zajęć możliwa jest dzięki zakupowi pomocy takich jak: komputery, tablice multimedialne, pomoce do zajęć z języka angielskiego, teatralno- artystycznych, sportowo-ruchowych.

Projekt „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0040/18-00 z dnia 31.01.2019 przez Gminę Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji: 2019-05-01 – 2022-07-31.

Całkowita wartość projektu: 1 976 113,25 zł.

Z wparcia w ramach projektu do maja 2021r. skorzystało 101 osób.  

 

Zapytanie ofertowe nr 9.2.1-2/2021

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 9.2.1-2/2021 dotyczącym Dostawa artykułów plastycznych i piśmienniczych oraz środków czystości”

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-2/2021

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2021 w Świetlicach Środowiskowych w Gminie Łączna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz dostawa pomocy do zajęć” w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”, została wybrana oferta:

Dla części 1 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego i komputerowego

AV Multimedia Małysz i Spółka, Sp. J ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce- oferowana cena brutto
18 517,36 zł,  brak spełnienia aspektu społecznego. Oferta otrzymała najwyższa ilość punktów 95.

Dla części 2 Dostawa, pomocy do zajęć z języka angielskiego oraz zajęć teatralno – artystycznych

AV Multimedia Małysz i Spółka, Sp. J ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce- oferowana cena brutto 3 370,59 brak spełnienia aspektu społecznego. Oferta otrzymała najwyższa ilość punktów 95.

Rozstrzygnięcie

Wspieramy rodziny w Gminie Łączna

 

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 9.2.1-1/2021 dotyczącym dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz dostawa pomocy do zajęć w świetlicach środowiskowych w gminie Łączna

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pytania i odpowiedzi do postępowania z dnia 19.02.2021

Świetlice środowiskowe w Łącznej otwarte

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza na zajęcia w świetlicach środowiskowych w ramach projektu Wspieramy rodziny w Gminie Łączna. Świetlice w Kamionkach, Klonowie i Zagórzu są czynne od 15.02.2021r. codziennie w godz. 15.00 -19.00

W ŚWIETLICACH PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI:

•   pomoc w odrabianiu lekcji,

•   zajęcia z języka angielskiego,

•   zajęcia z informatyki,

•   zajęcia teatralno – muzyczne,

WSPARCIE DLA RODZICÓW:

•   spotkania z psychologiem,

•   wsparcie prawnika.

Projekt realizowany w ramach działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

PLAN ZAMÓWIEŃ 2019

PLAN ZAMÓWIEŃ 2020

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE NIECZYNNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje iż od dnia 03.11.2020 świetlice środowiskowe w Łącznej zostają zamknięte do odwołania.

Uzasadnienie
Zgodnie z Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z zapisami § 11a. Do odwołania placówka wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość.

ZMIANA LOKALIZACJI

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

informuje iż uległa zmiana lokalizacji świetlicy środowiskowej w Czerwonej Górce.

Placówka została przeniesiona do budynku w miejscowości Kamionki 5C.

ŚWIETLICE ZNÓW DZIAŁAJĄ

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje iż o 1 czerwca  świetlice

środowiskowe w Czerwonej Górce, Klonowie i Zagórzu znów są czynne.

W ŚWIETLICACH PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI:

 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia z informatyki,
 • zajęcia teatralno – muzyczne,

WSPARCIE DLA RODZICÓW:

 • spotkania z psychologiem,
 • wsparcie prawnika.

Godziny funkcjonowania placówek 9.00-13.00

Świetlice środowiskowe nieczynne

W związku z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego  informujemy

iż świetlice środowiskowe na terenie Gminy Łączna będą nieczynne w terminie od 26 marca br. do odwołania.

Świetlice środowiskowe nieczynne

W związku z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z epidemią COVID-19 informujemy iż świetlice środowiskowe na terenie Gminy Łączna będą nieczynne w terminie od 12 do 25 marca br.

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY – relacja

NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUN ŚWIETLICY

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Łącznej ogłasza nabór na stanowisko opiekun świetlicy środowiskowej w Klonowie.

Praca na umowę o pracę (1/2 etatu) w okresie od momentu podpisania umowy (grudzień 2019 do 30 kwietnia 2022r.)

Stanowisko pracy będzie współfinansowane w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.
 2. Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z świetlicy.
 3. Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem, wyposażeniem
 4. Współpraca z koordynatorem projektu.
 5. Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć w świetlicy.
 6. Organizowanie działalności administracyjno-gospodarczej, np. prowadzenie dokumentacji świetlicy, składanie zapotrzebowania na zakup określonych materiałów czy narzędzi pracy itp.
 7. Reprezentowanie świetlicy na zewnątrz.
 8. Dbanie o harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę w świetlicy.
 9. Dbanie o ład, porządek i aktualne dekoracje świetlicy.

Zakres Pracy:

Informacja o warunkach zatrudnienia: umowa o pracę ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy: Klonów

Wymagane kwalifikacje:

a) wykształcenie wyższe: – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

– wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytuły egzekucyjnego,

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

−     życiorys(CV),

−     kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje – potwierdzone za zgodność z oryginałem,

−      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

−     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

−     oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

−     oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

−     dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Termin i miejsce składania ofert:

Od 20.11.2019r do 27.11.2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 Łączna.

ŚWIETLICE JUŻ DZIAŁAJĄ, ZAPRASZAMY!

I.   Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

1. Organizacja pracy świetlicy.

– Zapoznanie z regulaminem świetlicy.

– Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.

– Integracja zespołu.

– Poznanie praw i obowiązków świetliczanina.

2.Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

-Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

-Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.

-Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników świetlicy i innych uczniów.

-Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.

– Kształtowanie właściwego stosunku do mienia świetlicowego oraz własności prywatnej.

– Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy.

– Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole.

– Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.

– Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy.

– Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

– Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.

– Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

3. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym.

– Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.

– Pomoc w odrabianiu lekcji.

– Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.

– Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków.

– Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.

– Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.

– Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

4. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

– plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;

– czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w świetlicy (zabawy, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych;

– umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne;

– hobbystycznych;

– sportowo – zabawowych.

5.Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.

– Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.

– Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych.

– Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

6.Edukacja ekologiczna.

– Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.

– Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.

– Udział w akcjach: np. „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” i innych tego typu.

7.Edukacja prozdrowotna.

– Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu).

– Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się). – Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

8.Edukacja czytelnicza i medialna.

– Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.

– Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.

9.Plan zajęć.

Zajęcia relaksacyjne.

Odrabianie pracy domowej.

Gry i zabawy integracyjne.

Zajęcia artystyczne (techniczne, plastyczne, muzyczne, teatralne).

Czytanie ze zrozumieniem.

Zajęcia ruchowe:

-ćwiczenia ogólnorozwojowe,

–  gry i zabawy na świeżym powietrzu

– zabawy na placu zabaw,

– korzystanie z siłowni napowietrznej.

Konkursy, zagadki, krzyżówki, rebusy.

Gry edukacyjne i planszowe.

Zajęcia wynikające z planu świetlicy środowiskowej.

Oglądanie filmów i bajek edukacyjnych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza na zajęcia w świetlicach środowiskowych utworzonych w ramach projektu „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”.

Projekt skierowany jest do: dzieci w wieku od 7 do 16 lat oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem.

Aby wziąć udział w projekcie należy wyplenić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej. Formularz jest dostępny w wersji papierowej w Zespole Szkół w Łącznej w wersji elektronicznej na stronie

http://opslaczna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=35

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany w ramach działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt pn. „Wspieramy rodziny w Gminie Łączna”

W dniu 31.01.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Łączna, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wspieramy rodziny w Gminie Łączna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

W ramach projektu zaplanowano utworzenie trzech świetlic środowiskowych
na terenie gminy w miejscowościach: Zagórze, Klonów i Czerwona Górka. Projekt skierowany jest do: dzieci w wieku od 7 do 16 lat oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem. W świetlicach prowadzone będą zajęcia dla dzieci:

•          pomoc w odrabianiu lekcji,

•          zajęcia z języka angielskiego,

•          zajęcia z informatyki,

•          zajęcia plastyczne,

•          zajęcia kulinarne.

Dla rodziców przewidziano następujące formy wsparcia:

•          spotkania z psychologiem,

•          wsparcie prawnika.

Koszt całkowity projektu: 1 976 113,25 zł

Wartość dofinansowania łącznie: 1 826 133,09 zł, co stanowi 92,41%

– środki europejskie: 1 679 696,26 zł,

– dotacja celowa z budżetu państwa: 146 436,83 zł

Wkład własny Gminy: 149 980,16 zł

Okres realizacji projektu: od 01.05.2019 r. do 30.04.2022

 
 
 K

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Usługa organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu” „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

7_ WYJAZD EDUKACYJNY