Pomoc Społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kamionki 60
26-140 Łączna
tel./fax GOPS (041) 254-84-79
tel./fax Świadczenia Rodzinne (041) 2548667
Kierownik: Monika Marcisz
e-mail: gopslaczna@hot.pl

Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej jest

Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowiekaI. GDZIE UDAĆ SIĘ PO POMOC?


Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, możesz zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.
* Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.


II. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ


Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:


1)    ubóstwa,
2)    sieroctwa,
3)    bezdomności,
4)    bezrobocia,
5)    niepełnosprawności,
6)    długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7)    przemocy w rodzinie,
8)    potrzeby ochrony wielodzietności lub macierzyństwa,
9)    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
10)   braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
11)   trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

12)   trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13)   alkoholizmu lub narkomanii,

14)   zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

15)   klęski żywiołowej lub ekologicznej .

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w punktach 1-15 okoliczności.

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego rodzaju zasiłku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ) :


1) na osobę samotnie gospodarującą – 701,00 zł,
2) na osobę w rodzinie –  528,00,00 zł,

Wartość dochodu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 308,00zł


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeśli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o :

– miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

– składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,

– kwotę alimentów świadczoną na rzecz innych osób.


Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartość świadczeń w naturze oraz świadczeń przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W razie wystąpienia dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowanego przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Przyznanie świadczenia musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w Twoim miejscu zamieszkania, stałego pobytu lub czasowego pobytu. Dlatego też zgłosi się do Ciebie pracownik socjalny, który przeprowadzi z Tobą rozmowę, pozwalającą na dokonanie oceny Twoje sytuacji życiowej, występujących problemach i zakresu potrzeb. W świetle obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje związane z Tobą, ale również o osoby wspólnie z Tobą mieszkające i gospodarujące. Pracownik socjalny oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej może domagać się od Ciebie złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawową do odmowy przyznania świadczenia.

Pamiętaj. Wszystkie informacje jakie powierzysz pracownikowi socjalnemu podczas waszych rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów pomocy społecznej. W powstaniu o przyznanie świadczeń pracownik kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

Pamiętaj. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Dlatego też pracownik socjalny może przeprowadzić lub zlecić innemu Ośrodkowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u najbliższej rodziny w celu ustalenia możliwości pomocy zarówno materialnej jak i usługowej, w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym.

FORMY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia pieniężne

Zasiłek celowy, specjalny celowy

Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupów żywności, leków, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw w domu, a także na koszty pogrzebu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany osobie lub rodzinie przekraczającej kryterium dochodowe.

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie osobom samotnym, których dochody są niższe od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Okres na jaki Ośrodek przyznaje zasiłek zależy od okoliczności sprawy.

Zasiłek stały

Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku (osiągnięcie wieku emerytalnego) lub całkowitej niezdolności do pracy ( orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), jeżeli osoby te lub osoby w rodzinie nie przekraczają ustawowych kryteriów dochodowych.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00zł.

Świadczenia niepieniężne

Praca socjalna

Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na kryterium dochodowe. Prowadzona jest w celu rozwinięcia i wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej osób. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się metody i techniki, które nie naruszają godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Zawiera się w niej również poradnictwo specjalistyczne oraz interwencja kryzysowa, która stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym rodzin dotkniętych przemocą, tak aby zapobiegać powstawaniu lub pogłębianiu się dyskusji. Świadczone niezależnie od dochodu.

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich sytuacji życiowej.

Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną, odmowa wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych środków może nastąpić ograniczenie świadczenia, odmowa ich przyznania lub przyznanie w formie świadczeń niepieniężnych.

III. O CO BĘDZIE PYTAŁ PRACOWNIK SOCJALNY?


* W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące Ciebie, ale też osób wspólnie z Tobą zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może również domagać się od Ciebie złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej.
* Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny:
– z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej,

– w przypadku utraty dochodu ( np. zasiłku dla bezrobotnych ) z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Do dochodów nie wlicza się:

– alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,

– jednorazowych świadczeń socjalnych,

– świadczenia wychowawczego „500+”

– świadczeń w naturze,

– świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodek pomocy społecznej.

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą – za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu. Przyjmuje się, iż deklarowana w oświadczeniu wysokość dochodu nie może być niższa niż zadeklarowana przez te osoby kwota dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli osoby te nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu – nie niższą od kwoty najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone na podstawie odrębnych przepisów.

* W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.


IV. DO CZEGO JESTEŚ ZOBOWIĄZANY


* Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.


* * * * * * *

OD KAŻDEJ DECYZJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE CI PRAWO ODWOŁANIA DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO ZA POŚREDNICTWEM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.