Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łączna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej realizowanej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023  mogą zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej (Kamionki 60, tel.: 41 25-48-479), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie oraz informacją o posiadanym gospodarstwie rolnym, celem uzyskania skierowania.

 

 

KWOTA KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO SKORZYSTANIA Z W/W POMOCY WYNOSI:

  • 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1590,00 zł na osobę w rodzinie

Informacja

Informacja dla mieszkańców Gminy Łączna dotycząca dodatku osłonowego.

 

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej przypomina, że w dniu: 30 kwietnia 2024r.  kończy się termin składania wniosków

o przyznanie dodatku  osłonowego.

Osoby, które nie złożyły wniosków a są zainteresowane otrzymaniem tego świadczenia, powinny złożyć go w podanym terminie.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r. nie będą mogły być rozpatrzone.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego.

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Diagnoza zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Łączna

Szanowni Państwo!

Zespół Interdyscyplinarny zwraca się do Was z prośbą o udział w badaniu na temat przemocy domowej. Organizacja tych badań zapewnia wszystkim uczestnikom anonimowość i gwarancję poufności uzyskanych wypowiedzi. Prosimy o szczere wypowiedzi i przemyślane opinie. Lepiej odmówić odpowiedzi na jakieś trudne pytanie niż podawać nam nieprawdziwe stwierdzenia. Prosimy o zaangażowanie kilku minut swojego czasu i indywidualne wypełnienie tej ankiety. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz oraz będą stanowiły podstawę do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Łączna na lata 2024-2030.

Dziękujemy

Link do ankiety:

https://forms.office.com/e/gdV2Kk62Pd

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością „ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ma na celu zapewnienie dostępności usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dofinansowanie: 141.470,00 zł

Całkowity koszt: 141.470,00 zł

Data podpisania umowy: luty 2024