Informacja

Dnia 6 maja 2022 roku będzie wypłacany dodatek osłonowy

 (wnioski z marca)

 

na rachunki bankowe

oraz

w kasie Urzędu Gminy w Łącznej w godz: 8:30 – 13:00

POMOC OBYWATELOM URAINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje,  że realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Osoby z terenu gminy Łączna,  zapewniające Obywatelom Ukrainy ( którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi) zakwaterowane i wyżywienie mogą ubiegać się o świadczenie w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku w GOPS w Łącznej, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia za zgodą Wojewody może zostać przedłużony.

Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej legalnie w okresie od 24 lutego 2022r. i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje zgodnie z ustawą, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności

na pokrycie wydatków na żywność, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W/w świadczenie przyznawane jest w pierwszej kolejności.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w GOPS

w Łącznej  Kamionki 60.

Więcej informacji pod numerem telefonu GOPS w Łącznej: 41 25-48-479.

 

Wzór wniosku do pobrania (aktywny pdf)

 

Informacja

Dnia 26 kwietnia 2022 roku będzie wypłacany dodatek osłonowy

 (wnioski z lutego)

na rachunki bankowe

oraz

w kasie Urzędu Gminy w Łącznej w godz: 8:30 – 13:00

Informacja

INFORMACJA

 I rata dodatku osłonowego  

( wnioski ze stycznia)

będzie wypłacana dnia 29 marca 2022 roku na rachunki bankowe

oraz w kasie Urzędu Gminy w Łącznej w godz. 8.30-13.00

 

II rata dodatku osłonowego

będzie wypłacana dnia 12 kwietnia 2022 roku

według dyspozycji wnioskodawców.

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Łączna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż wydawanie żywności osobom, które uzyskały skierowanie
odbędzie się  w dniach:

26 marzec 2022 (sobota) oraz 28 marzec 2022 (poniedziałek)
w godzinach 9:00 – 14:00

 

Żywność wydawana będzie w magazynie PKPS – Łączna 115

(przy budynku ZGK Łączna)