Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

 Gdzie szukać pomocy?

 

Komisariat Policji w Suchedniowie

 1. Berezów 1

26-130 Suchedniów

tel: 41 254 32 12

 

Przemoc domowa to przestępstwo ścigane z urzędu. Policja ma obowiązek zawsze interweniować.  W przypadku stwierdzenia występowania przemocy domowej zobowiązana jest wszcząć procedurę Niebieskiej Karty, obejmującą interdyscyplinarne czynności mające na celu zatrzymanie przemocy domowej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

Kamionki 60

26-140 Łączna

tel: 41 254 84 79

 

Osoba doznająca przemocy domowej bądź świadek przemocy może zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej, gdzie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Łączna, który realizuje działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Czerwona Górka 1B

26-140 Łączna

tel: 41 254 89 67

 

W przypadku gdy przemoc domowa jest związana z nadużywaniem alkoholu, osoby jej doświadczające mogą się zgłosić do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej

 1. Sikorskiego 20

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel: 41 395 61 50

 

Każda osoba doznająca przemocy, jak również świadkowie mają prawo złożyć na Policji lub w Prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, stosującej przemoc.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 1. Plac Floriański 1

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel: 41 252 19 53

 

PCPR w Skarżysku-Kamiennej realizuje programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

 

 

Ważne telefony

 

112 – Numer alarmowy

800 120 002 – „Niebieska Linia”

116 111 – Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 156 032 – Policyjny Telefon Zaufania

116 132 – Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

800 70 22 22 – Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

22 635 09 54 – Telefon zaufania dla osób starszych

800 10 01 00 – Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

 

 

 

Co to jest przemoc?

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 424.) jest obecnie obowiązującym aktem prawnym w Polsce. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy przez pojęcie przemocy domowej należy rozumieć jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie bądź zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia;
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną;
 • powodującą szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołując u tej osoby cierpienie lub krzywdę;
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych bądź możliwości podjęcia pracy albo uzyskania samodzielności finansowej;
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Zgodnie z art. 2 niniejszej ustawy przez osobę doznającą przemocy należy rozumieć:

 • małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;
 • wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków;
 • rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków;
 • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;
 • osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania;
 • małoletniego

– wobec których stosowana jest przemoc.

 

Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej wobec osób.

Rodzaje przemocy domowej:

 • fizyczna – agresywne zachowanie polegające na użyciu siły, które prowadzi do naruszenia nietykalności cielesnej ofiary (bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne);
 • psychiczna – agresywne działania wykorzystujące mechanizmy psychologiczne powodujące obniżenie własnej wartości ofiary i pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych (izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie, i inne);
 • ekonomiczna – uniemożliwianie dostępu do wolnych środków finansowych, lub pozbawiające osobę doznającą przemocy możliwości podjęcia zatrudnienia (niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokojenie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych oraz ich sprzedawanie i inne);
 • seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych lub niechcianych praktyk seksualnych w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy (zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne);
 • cyberprzemoc – działania istotnie naruszające prywatność osoby doznającej przemocy domowej lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają, i inne)
 • zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych osób zależnych

ZAPAMIĘTAJ PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM !!!

 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łączna

 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łączna jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Stanowi metodę pracy, która jest oparta ma systemowym współdziałaniu lokalnych instytucji, podmiotów i służb a także wieloaspektowym podejściu do problemu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych dziedzin. Ma to na celu kompleksowe działania skierowane na udzielenie pomocy rodzinom doświadczającym przemocy. Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność działań oraz pozwala wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy domowej.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 9 marca 2023 r. nałożyła obowiązek powołania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych. Zarządzeniem Wójta Gminy Łączna z dnia 21 września 2023 r. został powołany nowy Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łączna w skład którego powołano reprezentantów:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej,
 • Komisariatu Policji w Suchedniowie,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącznej,
 • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej,
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej,
 • Zespołu Szkół w Goździe,
 • Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej: Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Karnego,
 • Stowarzyszenia: Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej.

 

Zadaniami Zespołu Interdyscyplinarnego są w szczególności:

 • diagnozowanie zjawiska przemocy domowej,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, które mają na celu przeciwdziałanie temu problemowi,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

 

Mając na celu rozwiązywanie problemów występujących w związku z pojawieniem się przemocy domowej w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe, do których zadań należy między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Kontakt:

 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego koordynuje:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

Kamionki 60

26-140 Łączna

tel: 41 245 86 66

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030