Informacja

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁĄCZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie mogą zgłaszać się osobiście do GOPS w Łącznej Kamionki 60, lub  telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00, pod numerem 41 25-48-479 , jak również pod adres email: gopslaczna@hot.pl

 Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11.09.2023r

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024.